Zorgadvies Groningen

Zorgadvies Groningen is een regionale ondersteuningsstructuur (ROS) in een landelijk netwerk. Landelijke ontwikkelingen en opgaven in het zorg- en welzijnsveld vertalen wij naar regionaal advies en aanpak, gericht op het versterken van samenwerking en organisatiekracht in de eerste lijn.

Denk aan bijvoorbeeld domeinoverstijgende regionale samenwerking, passende zorg en regioregie. En aan randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn, zoals verdere versterking van de organisatie van de basiszorg en de samenwerking tussen huisartsenzorg, sociaal domein en ggz, meer inzet op leefstijlgeneeskunde en preventie en versnelling van digitalisering en gegevensuitwisseling. 

Vanuit onze maatschappelijke opdracht en onafhankelijke rol, zijn wij onder meer in staat het overkoepelende belang aan te jagen om huisartsenzorg 'dichtbij huis' bereikbaar te houden. Continuïteit van (huisartsen)zorg plaatsen we in een breed perspectief. In de provincie Groningen wordt er continue en al jarenlang ingezet op dit thema in samenspraak met huisartsen (Wagro en Huisartsenkring) en Menzis. Hierdoor is het mogelijk om langdurig contact met huisartsen te onderhouden, waardoor vraag en aanbod voor opvolging gedurende een langere periode gemonitord wordt. Daarom voorziet de Groningse aanpak goed in de behoeften van het werkveld. Ook wetenschappelijke inzichten worden in de strategie meegenomen vanuit het lopende promotieonderzoek dat in goed contact met de Huisartsenopleiding UMCG en onderzoeksgroep is opgestart. 

Missie en visie 
Zorgadvies Groningen vergroot de zorgkracht van de eerste lijn voor een gezonde provincie Groningen en kop van Drenthe. We gaan voor een krachtige eerste lijn met een vloeiende samenwerking met haar omgeving, waar zorgbehoefte en zorgaanbod goed en gemakkelijk op elkaar aansluiten. Hiermee kunnen de eerstelijns zorgverleners de leefkracht van inwoners versterken.  

Als onafhankelijke regionale ondersteuningsstructuur (ROS) staan wij naast zorgverleners en zorggroepen. Door onze zorgervaring en -kennis zijn wij betrokken gesprekspartners. Door samen te werken en toekomstbestendig te denken, vertalen we ontwikkelingen in zorg en welzijn naar een praktische regionale en/of lokale aanpak.  

Vanuit onze 4 pijlers strategie, kennis, netwerk en aanpak ondersteunen we eerstelijns zorgverleners bij de organisatie van zorg en mono-, multi- en domeinoverstijgende samenwerking. Door te inspireren, te activeren en te verbinden, vergroten en bundelen we zorgkrachten voor de gewenste veranderingen én continuïteit.  

Wat wij kunnen betekenen voor jou als huisarts 
Als onafhankelijk partner staan wij naast jou als huisarts en naast andere zorgverleners en zorggroepen in de eerstelijnszorg. Onze strategische focus voor de eerstelijns zorg in deze regio ligt de komende jaren bij de volgende 4 ontwikkellijnen:  
• Organisatiegraad van de zorg 
• Toegankelijke zorg en continuïteit 
• Zorg voor (potentiële) kwetsbare groepen 
• Menskracht en middelen 

We schetsen een breed perspectief van mogelijkheden van zorg in de buurt. Daarin nemen we ook de verbinding met de tweedelijnszorg en het sociale domein mee. In praktische zin zie je dat terug in het brede dienstenaanbod op deze website wat we je als huisarts aanbieden. We willen dat je met plezier en trots je vak in deze mooie provincie kunt uitoefenen. In welke fase van je carrière als huisarts je je ook bevindt; je kunt bij ons terecht voor strategisch en praktisch advies, informatie, netwerken en handige tools en ondersteuning.    

Als we naar het huisartsen zorglandschap kijken in de provincie Groningen, zien we verschillen tussen praktijken op het gebied van praktijkvoering, organisatie, zorgaanbod en samenwerking of de behoefte daaraan. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat waarnemende huisartsen met de ambitie tot het overnemen van een praktijk, de voorkeur geven aan een goed georganiseerde praktijk op bovenstaande thema’s. Ook praktijkhouders hebben voordeel bij een goed georganiseerde praktijk.  

De opvolgingsplannen van 60+ huisartsen die praktijkhouder zijn in de provincie Groningen of in de kop van Drenthe, worden door Zorgadvies Groningen met regelmaat in kaart gebracht. Daarnaast volgen we het onderzoek naar factoren die een rol (kunnen) spelen bij de carrièrekeuzes van huisartsen en naar ondernemerskwaliteiten. Deze kennis en ervaring zetten we in om voor jou als huisarts en voor de toekomst in de huisartsenzorg het verschil te kunnen maken.  

Wat wij huisartsen willen meegeven die overwegen zich te vestigen als praktijkhouder of die overwegen werkzaam te willen zijn als waarnemer of HIDHA in Groningen 

We kunnen trots zijn op het landschap van organisaties die samenwerken voor de huisarts in Groningen. En op de mooie initiatieven die we zien bij huisartsen in de regio Groningen, wat het vak van huisarts mooi maakt. Zorgadvies Groningen heeft het initiatief genomen tot het ontwikkelen van de website wordhuisartsingroningen.nl omdat we vanuit ons landelijke netwerk weten dat er behoefte is aan inspirerende regionale initiatieven die een positieve kijk geven op het huisartsenvak.  

In Groningen sta je er als huisarts verre van alleen voor. We doen het samen en ook in dat opzicht “gaat er niets boven Groningen”, zoals de Groninger slogan terecht stelt. De huisartsenzorg in de regio Groningen omvat momenteel circa 270 praktijkhouders, en 150 waarnemers en 28 HIDHA’s. Zoek je volop ruimte om jezelf te kunnen zijn en te ontwikkelen, een prachtige omgeving met keuze uit stad en ommeland en voldoende uitdaging in je vakgebied? Blijf dan in of kom dan naar Groningen!  

Op deze manier kun je contact met ons opnemen 
Al onze adviseurs zijn zeer ervaren binnen de zorgwereld. Selma de Visscher-Bron en Maartje Trip zijn jouw contactpersonen bij Zorgadvies Groningen. Schroom niet ze rechtstreeks te benaderen als je vragen hebt. 

Selma 06 51 52 83 10 | s.de.visscher@zorgadviesgroningen.nl
Maartje 06 51 51 16 01 | m.trip@zorgadviesgroningen.nl